Mẫu email thông báo cá nhân (Personal notification email template)